Algemene voorwaarden

Praktijk Summum

Algemene Voorwaarden fysiotherapeutische, osteopatische en orthomoleculaire behandeling door Tom van Summeren handelend onder de naam Praktijk Summum (locaties Uden / Schijndel / Sint Oedenrode).

Op alle overeenkomsten tot fysiotherapeutische, osteopatische, orthomoleculaire behandeling, diensten en/of levering van goederen door Praktijk Summum zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen;

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Fysiotherapeut / Osteopaat / Orthomoleculair therapeut:

De fysiotherapeut / osteopaat / orthomoleculair therapeut van Praktijk Summum belast met werkzaamheden en bevoegd tot het uitvoeren van fysiotherapeutische / osteopathische / orthomoleculaire handelingen. Later in deze voorwaarden genoemd “behandelaar”.

Patiënt:

De persoon die zich wendt tot Praktijk Summum voor medische hulp.

Behandeling:

Het doen van fysiotherapeutisch / osteopathisch / orthomoleculair onderzoek en behandeling en ook het verlenen van enige andere diensten, waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een patiënt.

Behandelingsovereenkomst:

Een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de patiënt om een behandeling verzoekt en de fysiotherapeut / osteopaat / orthomoleculair therapeut dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de fysiotherapeut / osteopaat / orthomoleculair om een behandeling te starten waarbij de patiënt op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren.

Patiënten behandeling

 1. Een overeenkomst tot behandeling komt tot stand en wordt rechtsgeldig, zodra het aanbod voor de behandeling van de patiënt door de patiënt, dan wel zijn vertegenwoordiger, wordt geaccepteerd. De acceptatie van het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk.
 2. Van acceptatie is sprake, zodra de behandelaar een aanvang neemt met de behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om de behandeling op een nog nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.
 3. Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst, zodra de patiënt verzocht heeft om de levering van goederen of diensten anders dan een behandeling en de behandelaar heeft toegezegd aan dit verzoek van de patiënt te zullen (gaan) voldoen.
 4. Bevoegd tot de acceptatie van overeenkomsten is uitsluitend de behandelaar.
 5. De behandelaar heeft het recht om het sluiten van een behandelingsovereenkomst ten aanzien van een patiënt en/of de levering van bepaalde goederen en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien de behandelaar van mening is dat behandeling van de patiënt geen, althans onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien de behandelaar van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van de patiënt is.
 6. De behandelingsovereenkomst verplicht de behandelaar uitsluitend tot het leveren van een behandeling met inachtneming van alle betrokken belangen. De behandelaar is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.
 7. Met wensen van de patiënt wordt rekening gehouden tenzij dat naar oordeel van de behandelende behandelaar niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de behandeling, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.
 8. In de patiënten agenda van Praktijk Summum leggen we afspraken vast. Als u onverhoopt een afspraak niet kunt nakomen, dan dient u ten minste 24 uur van tevoren deze afspraak telefonisch of per email af te zeggen. Doet u dat niet dan hebben wij het recht om 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen.
 9. De behandelaar kan eenzijdig de (voortzetting van) behandelingsovereenkomst annuleren indien:
  • het vertrouwen tussen behandelaar en patiënt op zo ernstige wijze is verstoord, waardoor de behandelaar geen werkbare situatie meer aanwezig acht.
  • de behandelaar van mening is dat een (voortzetting van de) behandeling van haar redelijkerwijs niet verlangd kan worden, omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat. Patiënt zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. De patiënt blijft verplicht de tot dan toe gemaakte behandelingskosten te voldoen.

 

Betaling

De overeenkomst verplicht de patiënt tot betaling conform de tarieven van de behandelaar. In de praktijk van Praktijk Summum vindt u de actuele tarieven. Ook via de website kunt u vragen naar de actuele tarieven. Op onze website en via de beroepsverenigingen (KNGF, NOF, MBOG) kunt u meer informatie vinden over vergoedingen. Per zorgverzekeraar staan daar de voorwaarden voor de vergoedingen.

Deze kunnen, zowel per verzekeraar, als per polis verschillen. Als uw verzekeraar niet op de lijst staat, informeert u dan zelf bij uw zorgverzekeraar. Om zekerheid te krijgen over vergoeding adviseren wij u in elk geval te controleren of en hoeveel behandelingen de verzekeraar vergoedt. Praktijk Summum, KNGF, NOF en MBOG zijn niet verantwoordelijk voor eventueel afwijkende informatie.

De betaling is verschuldigd:

 1. Contant of per pin terstond na beëindiging van de behandeling dan wel bij het afhalen van de bestelde goederen
 2. In uitzonderingsgevallen kan worden ingestemd met een betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum
 3. De patiënt is te allen tijde verplicht tot betalen en is aansprakelijk bij in gebreke blijven hiervan. Dit geldt daarom ook in geval de kosten vallen onder de dekking van een door patiënt afgesloten verzekering of een door derden afgesloten verzekering ingeval van wettelijke aansprakelijkheid van een derde. Betaling door een verzekeraar of een derde heeft uitsluitend kwijting ten gevolge voor zover de waarde van die betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op de patiënt.
 4. Indien tot incasso, al dan niet door of via derden moet worden overgegaan, is de patiënt gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten

Nota:

 1. De nota zal achteraf per mail verzonden worden.
 2. Voor het verzenden van de nota achteraf zal een akkoordbevinding gevraagd worden aan patiënt.
 3. Indien anders gewenst is dit uiteraard ook een mogelijkheid.

 

Overige bepalingen

 1. Ook indien de behandeling onverhoopt niet of niet volledig het gewenste resultaat geeft, dienen de volledige kosten voor de gepleegde behandeling toch zonder enige korting te worden voldaan aangezien de aangegane overeenkomst altijd het karakter van een inspanningsverbintenis heeft.
 2. De behandelaar is slechts aansprakelijk en/of kan er pas sprake zijn van een mogelijke wanprestatie als dit het gevolg is van grove schuld of opzet. Van voorgaande is pas sprake indien patiënt dit middels een schriftelijke verklaring van een terzake deskundige aannemelijk heeft weten te maken.
 3. Bij vragen en reclamaties over de in rekening gebrachte tarieven of klachten over de verrichte behandeling(en) dient u dit binnen 7 dagen na consult aan Praktijk Summum te melden. De betalingsverplichting van de patiënt wordt bij vragen en/of reclamaties niet opgeschort. Deze betalingsverplichting geldt ook wanneer de patiënt een klacht indient bij het KNGF, NOF, MBOG of andere instantie, tenzij de beweerdelijke tekortkoming van Praktijk Summum (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt.
 4. Indien de behandelaar de klacht over de behandeling, de prestatie en/of geleverde goederen gegrond acht, heeft de behandelaar te allen tijde het recht om:
 5. Indien dat nog mogelijk is, de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
 6. Indien mogelijk het gebrek alsnog weg te nemen, dan wel een artikel of dienst te leveren dat zonder dit gebrek is of;
 7. Het door de patiënt verschuldigde bedrag te crediteren, zulks ter keuze van de behandelaar.
 8. Indien de behandelaar op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de behandelaar in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen:
 9. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijf)stagnatie en dergelijke.
 10. Op alle (behandel)overeenkomsten tussen de behandelaar en de patiënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil dat behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank in de plaats van vestiging van de behandelaar bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de osteopaat een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

 

Branchevereniging

Praktijk Summum is lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF) en de Maatschap ter bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG). Het KNGF, NOF en MBOG houden ieder toezicht op het functioneren van haar leden en staan borg voor een veilige en kwaliteitsvolle behandeling.

Klachten over de behandeling kunnen worden neergelegd bij de klachtencommissie van het. De klachtencommissie behartigt de belangen van de patiënt. Telefonisch te bereiken op 035 – 6210084.

Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is via de praktijk verkrijgbaar en wordt op uw verzoek kosteloos toegestuurd.

Download

Contact

Wil je meer weten? Klik op de onderstaande knop.

Contact opnemen